Regulamin organizacyjny GCW
PDF Drukuj Email
Spis treści
Rozdział 1: Postanowienia ogólne
Rozdział 2: Cele działania i zadania GCW
Rozdział 3: Organizacja GCW
Rozdział 4: Postanownienia końcowe
Wszystkie strony

Rozdział 1: Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Głuchołaskiego Centrum Wolontariatu w Głuchołazach, zwany dalej "Regulaminem" określa organizację i zasady funkcjonowania GCW.
 
§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. GCW- należy przez to rozumieć Głuchołaskie Centrum Wolontariatu działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach;
 2. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Głuchołaskiego Centrum Wolontariatu w Głuchołazach ;
 3. Kierowniku- należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach;  
 4. Ośrodku - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach;  
 5. Koordynatorze wolontariatu- należy przez to rozumieć pracownika socjalnego, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem Głuchołaskiego Centrum Wolontariatu;
 6. Młodzieżowym koordynatorze wolontariatu - należy przez to rozumieć osobę- wolontariusza, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem wolontariatu z danego terenu ( np. szkoła);
 7. Wolontariuszu- należy przez to rozumieć osobę, która bezinteresownie i bezpłatnie wykonuje pracę wolontarystyczną;
 8. Korzystającym - należy przez to rozumieć osoby, instytucje i inne organizacje korzystające ze świadczeń wolontarystycznych.
 9. Konkursie - należy przez to rozumieć konkursy wewnętrzne organizowane przez GCW.  

§ 3
 
 1. GCW jest elementem wewnętrznej struktury Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.
 2. Nadzór nad GCW sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 3. Osobami odpowiedzialnymi za działanie GCW są Koordynatorzy ds. wolontariatu.  
 4. Terenem działania jest miasto i gmina Głuchołazy .  
 5. GCW mieści się na terenie Gminy Głuchołazy.
 


 

Sonda

Czy watro być wolontariuszem?
 

Logo GCW

logowk.jpg

Logo OPS

lo44.png