Marszałkowski kurier społeczny dla potrzebujących

Marszałkowski kurier społeczny dla potrzebujących

 • Dodano:
 • Odsłon: 73

Od 1 grudnia 2020 r. ruszają ponownie w Gminie Głuchołazy dwie usługi koordynowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej: dożywianie osób niesamodzielnych i usługa marszałkowskiego kuriera społecznego. Pomoc jest skierowan

Opolskie się wspiera

Opolskie się wspiera

 • Dodano:
 • Odsłon: 69

Tym razem wspieramy seniorów, osoby samotne i z niepełnosprawnościami. Wszystkie ośrodki pomocy społecznej oraz pow

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

 • Dodano:
 • Odsłon: 65

Program Czyste Powietrze - ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła   Program dla

Komunikat

Terminy wypłat - grudzień 2020 Ciepły posiłek i usługa kuriera społecznego dla osób niesamodzielnych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol" Dzienny Dom Seniora+ w Głuchołazach - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął już oficjalnie nabór uczestników Druki do pobrania - aktualizacja wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin Skierowania - pomoc żywnościowa (FEAD) pokój nr 9. Wydawanie skierowań od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:00

Szczegółowe informacje

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

1. Dodatek mieszkaniowyrozwiń

 

Wymagane dokumenty

 

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje

 

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Dochód

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Od 1 marca 2016r. najniższa emerytura wynosi 882,56 zł.

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

 

Do dochodu nie wlicza się

 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania.

 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

 

Powierzchnia mieszkania

 

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny dom jednorodzinny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby;
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób;
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób;
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób;
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób;

 

70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Gospodarstwo domowe

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 

Wydatki na mieszkanie

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym;
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

 

Wstrzymanie wypłat dodatku

 

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

 

W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

 

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że:

 1. występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych;
 2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

2. Dodatek energetycznyrozwiń

 

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wymagane wnioski i dokumenty

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 do dnia 30 kwietnia 2016 (Monitor Polski poz. 377) wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2015r. do dnia 30 kwietnia 2016r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 11,09 zł/miesiąc;
 • składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł/miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł/miesiąc.

Partnerzy