• Odsłon: 420

Ogłoszenie

Na podstawie § 24 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758), Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach informuje, że:

 

uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli ograniczona zostaje możliwość osobistej obsługi klientów w siedzibie OPS i w związku z tym preferowany jest kontakt telefoniczny pod nr telefonów:

  • 77 40 36 222, 77 40 36 225
  • 77 40 36 226, 77 40 36 229
  • 77 40 36 233, 77 40 36 234
  • kom. 607 544 136
  • Kontakt za pomocą adresu e-mail: ops@ops-glucholazy.pl
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP
  • portal EMPATIA oraz bankowość elektroniczną

 

Mimo ograniczeń Ośrodek realizuje wszystkie swoje zadania na bieżąco przy czym pracownicy OPS będą kontaktować się z Państwem telefonicznie lub listownie. W dalszym ciągu wyjścia w teren pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny ograniczone pozostają do czynności związanych z zabezpieczeniem niezbędnych potrzeb osób i rodzin podejmowanych w ramach działań interwencyjnych.

 

§ 27. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758): Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa: w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku: 3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

  • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa

Partnerzy