Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 • Dodano:
 • Odsłon: 90

Szanowni PaństwoUprzejmie informujemy, że druki wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach Al. Jana

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

 • Dodano:
 • Odsłon: 129

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w z

Ankieta dla obywateli Ukrainy

Ankieta dla obywateli Ukrainy

 • Dodano:
 • Odsłon: 63

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z MSWiA publikujemy ankietę skierowaną do uchodźców z Ukrainy. Niniejsza ankieta ma

Komunikat

Terminy wypłat 2022 Ciepły posiłek i usługa kuriera społecznego dla osób niesamodzielnych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol" Dzienny Dom Seniora+ w Głuchołazach - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął już oficjalnie nabór uczestników Druki do pobrania - aktualizacja wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin Skierowania - pomoc żywnościowa (FEAD) pokój nr 9. Wydawanie skierowań od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:00

Szczegółowe informacje

 • Dodano: Wtorek, 10 marca 2020

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji


Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2016-05-17.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-10.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów dodatkowych dla urządzeń asystujących, dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

powody wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus.

Wymienione powyżej wyłączenia będą systematycznie usuwane w ramach możliwości zespołu redakcyjnego. Przewidywany termin zakończenia prac nad poprawieniem dostępności strony to 2020-12-31.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane zostały specjalne skróty klawiaturowe:

 • Alt + c - Zmiana kontrastu strony,
 • Alt + k - Przejście do strony kontaktowej,
 • Alt + o - Przejście do strony startowej,
 • Ctrl + > - Przejście do następnego artykułu,
 • Ctrl + > - Przejście do następnego artykułu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Meres. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (77) 403 62 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


1. Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Jana Pawła 14

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej jest monitorowany. Kamery znajdują się także na poszczególnych piętrach w budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynek nie posiada windy. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest hol na paterze budynku. Na parterze zamontowany jest także wideodomofon, za pomocą którego wzywany jest pracownik. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby mające trudności w poruszaniu się po wejściu na parter budynku mogą ten fakt zgłosić przez wideodomofon . Odpowiedni pracownik udzieli niezbędnej pomocy.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, proszona jest aby zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: ops@ops-glucholazy.pl
 • faxem na nr 77 403 62 31
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez OPS)
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 77 403 62 22

2. Dzienny Dom Senior +, Al. Jana Pawła II 9

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do głównego wejścia prowadzą schody. Drugie wejście znajduje się od strony Al. Jana Pawła II. Przy wejściu znajduje się dzwonek. Budynek nie posiada windy, przy schodach znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia znajdujące się w środku budynku dostosowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, proszona jest aby zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: ops@ops-glucholazy.pl
 • faxem na nr 77 403 62 31
 • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez OPS)
 • telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 77 403 62 22

Partnerzy