Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

 • Dodano:
 • Odsłon: 0

Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi być zgłoszone jako główne w CEEB. Podwyższona wartość dodatku to 1500 zł. Otrzymasz go, jeżeli w 2021 r.

Dodatek elektryczny 1000 i 1500 złotych od 1 grudnia 2022 r.

Dodatek elektryczny 1000 i 1500 złotych od 1 grudnia 2022 r.

 • Dodano:
 • Odsłon: 0

Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi b

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • Dodano:
 • Odsłon: 61

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie szacowanej kw

Komunikat

Terminy wypłat 2022 Ciepły posiłek i usługa kuriera społecznego dla osób niesamodzielnych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol" Dzienny Dom Seniora+ w Głuchołazach - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął już oficjalnie nabór uczestników Druki do pobrania - aktualizacja wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin Skierowania - pomoc żywnościowa (FEAD) pokój nr 9. Wydawanie skierowań od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:00

Szczegółowe informacje

Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja i przeprowadzenie szkoleń

Fundusze Europejskie

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
(rozeznanie cen rynkowych)[1]

 

Kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

63515000-2 - Usługi podróżne

  

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

  

Nazwa zamówienia:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

1. Zamawiający

Gmina Głuchołazy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach

al. Jana Pawła II 14

48-340 Głuchołazy

tel.  77 403-62-22

 

2. Tryb postępowania

2.1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. rozdział 6.5.1

2.2. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

2.4. Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części, z zastrzeżeniem zapisu pkt.11 lit. e)

 

 

3.  Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Nazwa zamówienia:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia podzielony został na 9 odrębnych części o tematach tj:

 

Część nr 1: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie  2-dniowego szkolenia (16 h lekcyjnych, po 45 min, 25 osób w grupie) pn. Nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w pomocy społecznej (oddzielnie pracy administracyjnej od pracy socjalnej -idea zmian, wymogi, zadania, zakresy czynności, zasady współpracy i wymiana informacji, wskazówki do wdrażania) w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Część nr 2: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie  2-dniowego szkolenia (16 h lekcyjnych, po 45 min, 15 osób w grupie) pn. Obsługa klienta komunikacja interpersonalna, asertywność, podejście do trudnego klienta, zasady bezpieczeństwa, standardy profesjonalnej obsługi klienta, równość płci i niedyskryminacja w obsłudze w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Część nr 3: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie  2-dniowego szkolenia (16 h lekcyjnych, po 45 min, 9 osób w grupie) pn. Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie z uwzględnieniem zlecania zadań i budowania partnerstwana przykładzie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób starszych oraz usług pomocy i integracji społecznej dla osób pozostających bez pracy w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Część nr 4: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie  2-dniowego szkolenia (16 h lekcyjnych, po 45 min, 15 osób w grupie) pn. Kodeks postepowania administracyjnego w pomocy społecznej w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Część nr 5: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie  2-dniowego szkolenia (16 h lekcyjnych, po 45 min, 12 osób w grupie) pn. Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, pracą w grupach i pracą w środowisku- projekt  socjalny w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Część nr 6: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego, 2-dniowego szkolenia (16 h lekcyjnych, po 45 min, 17 osób w grupie) pn. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Część nr 7: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie1-dniowego szkolenia (8 h lekcyjnych, po 45 min, 16 osób w grupie) pn. Obsługa dziedzinowego programu  komputerowego-POMOST, w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Część nr 8: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie  2-dniowego szkolenia (16 h lekcyjnych, po 45 min, 15 osób w grupie) pn. Wzmocnienie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacji zagrożenia -techniki samoobrony fizycznej oraz komunikacji w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Część nr 9: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia (8 h lekcyjnych, po 45 min, 33 osoby w grupie) pn. Ochrona danych osobowych - nowe zasady, w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie szczegółowego programu merytorycznego szkolenia uwzględniającego zakres szkolenia wskazanego w przedmiocie zamówienia i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu po rozstrzygnięciu postępowania a przed podpisaniem umowy - dotyczy części od 1 do 9.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - określają załączniki do niniejszego ogłoszenia - stosownie do części od 1 do 9, przy czym dla części 1,2,3,4,5 i 8 (szkolenia dwudniowe na terenie Głuchołaz) są rozpisane wspólnie i podobnie dla części 7 i 9 (szkolenia jednodniowe na terenie Głuchołaz) oraz odrębnie dla części 6 (szkolenie - wyjazdowe).

 

4. Termin wykonania zamówienia:

Część 1 - marzec - kwiecień 2018 r.

Część 2 - maj 2018 r.

Część 3 - maj 2018 r.

Część 4 - czerwiec 2018 r.

Część 5 - wrzesień 2018 r.

Część 6 - kwiecień 2019 r.

Część 7 - luty 2019 r.

Część 8 - luty 2019 r.

Część 9 - marzec 2019 r.

 

Szczegółowe terminy do ustalenia z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami po rozstrzygnięciu postępowania.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu - dotyczą wszystkich części

a). posiadania wiedzy i doświadczenia:

O przedmiotowe zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), min. 3 usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń - każda na min. 3000,00 zł brutto

b). w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

O przedmiotowe zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy będą dysponować

- min. 1 osobą, tj.: trenerem prowadzącym szkolenie posiadającym wykształcenie min. wyższe magisterskie oraz  min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym doświadczenie w przeprowadzeniu minimum 5 szkoleń z zakresu odpowiednio do części,

- min. 1 osobą odpowiedzialną za organizację szkoleń i obsługę administracyjną uczestników szkoleń, posiadającą min. roczne doświadczenie zawodowe w tym zakresie

 

Uwaga: Trener nie może być jednocześnie wskazany jako osoba odpowiedzialna za organizację szkoleń i obsługę administracyjną uczestników szkoleń! - dotyczy części od 1 do 9.

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest podpisać  treść oferty (oświadczenie zawarte w Treści oferty).

 

Procedura badania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.:

a). Wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami (np. poświadczenia, referencje, protokoły odbioru, itp.) z treści, których będzie jednoznacznie wynikać, że usługi te zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.[2] - osobno do każdej części.

b). Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia - osobno do każdej części.

 

Proszę nie składać tych dokumentów wraz z ofertą.

Kserokopie ww. dokumentów powinny być opatrzone klauzulą "zazgodność z oryginałem" i podpisem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku badania i oceny wiarygodności ofert przedstawionych przez Oferentów: dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.

 

Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza nie dostarczy wymaganych dokumentów lub dokumenty te nie potwierdzą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wykluczy takiego wykonawcę i będzie zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

 

Dopuszcza się złożenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu do przesłania skanów tych dokumentów pocztą elektroniczną.

 

7. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

 

8. Opis sposobu przygotowywania ofert:

8.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY.

8.2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.

8.3. Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.

8.4. Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia oraz 30-dniowy termin związania ofertą.

8.5. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.

 

9. Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach, ul. al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail: katarzyna.lojko@ops-glucholazy.pl (skan z podpisem) wyłącznie na formularzu pn. "TREŚĆ OFERTY" będącym załącznikiem do niniejszego zapytania w terminie do 01.03.2018r. z dopiskiem w treści e-mail lub na kopercie "Oferta na szkolenie - część nr ...".

Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa.

Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę). Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

 

11. Kryteria oceny oferty - dotyczy wszystkich części:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - waga max. 60/100 pkt.

Doświadczenie trenera/liczba szkoleń - waga max 40/100 pkt.

Kryterium cena - będzie obliczane wg wzoru:

 

                                                 najniższa cena

Liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 60 pkt.

                                                 cena badanej oferty

 

Kryterium Doświadczenie trenera - będzie obliczane wg wzoru:

 

                                                 Doświadczenie trenera w badanej ofercie

Liczba punktów = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ x 40 pkt.

                                                 Największe wykazane doświadczenie trenera spośród złożonych ofert

 

a). Doświadczenie trenera/ów w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie.

b). W kryterium doświadczenie trenera/ów punktowane będzie doświadczenie trenera/ów powyżej minimum dotyczącego ilości przeprowadzonych szkoleń w tj.: powyżej 5 szkoleń. Wykonawca, który wskaże trenera, który przeprowadził mniej niż 5 szkoleń z tematyki odpowiednio do części zostanie wykluczony z postepowania jako niespełniający warunku udziału.

c). Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże, że trener lub trenerzy, którzy będą realizować przedmiot zamówienia będą posiadać największe doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, ponad wymagane minimum tj.: powyżej 5 szkoleń.

d). Wykazanie tylko 5 szkoleń przez jednego trenera oznacza uzyskanie 0 punktów, ale nie oznacza wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

e). Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część nie może wskazać tego samego trenera do przeprowadzenia więcej niż jednego szkolenia.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w kryteriach oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 • niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 •  

  12. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  13. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

  14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w danej części, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

  15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  a). przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub dowodu osobistego,

  b). przed podpisaniem umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Zamawiającemu dokumentu pn. Merytoryczny program szkolenia i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu - dotyczy wszystkich części oraz do podania Zamawiającemu terminu i miejsca przeprowadzenia szkolenia, zgodnego z wymogami niniejszego zapytania - dane te zostaną wpisane do umowy.

   

  16. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

   

  17. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  18. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:

  1) nie wpłynie żadna oferta,

  2) wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu ze względu na niegodność z treścią niniejszego ogłoszenia lub zawiera błędy formalne lub wady prawne,

  3) wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu ze względu na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. 5 ogłoszenia,

  4) oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego - dot. wszystkich części,

  5) postepowanie obaczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

  19. Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

   

  20. Załączniki do ogłoszenia:

  Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 1,2,3,4,5 i 8

  Załącznik nr 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 6

  Załącznik nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 7 i 9

  Załącznik nr 4 Treść oferty - dot. części od 1 do 9

  Załącznik nr 5. Wzór umowy - dot. części od 1 do 9

  Załącznik nr 6. Wykaz osób - dot. części od 1 do 9

  Załącznik nr 7. Wykaz usług - dot. części od 1 do 9

  Załącznik nr 8.Merytoryczny program szkolenia - dot. części od 1 do 9 - wzór

  Załącznik nr 9. Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

   

  Dokumenty wskazane w załączniku nr 5 i 6 składa się na wezwanie Zamawiającego, nr 8 przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą/wykonawcami.

   

Partnerzy