Dobry start 2021 - przyjmowanie wniosków

Dobry start 2021 - przyjmowanie wniosków

 • Dodano:
 • Odsłon: 117

W dniu 29 lipca 2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy Al. Jana Pawła 14 w godzinach od 9.00 do 12.00 pracownik ZUS przyjmować będzie interesantów, którzy wymagają pomocy przy złożeniu wniosku o świadc

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 roku

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021 roku

 • Dodano:
 • Odsłon: 132

Od dnia 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który został wprowadzony

Zmiany w realizacji wypłat świadczenia dobry start (300+) od lipca 2021 r.

Zmiany w realizacji wypłat świadczenia dobry start (300+) od lipca 2021 r.

 • Dodano:
 • Odsłon: 183

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie dobry start (tzw. 300+) będzie przyznawane i wypłacane przez zakład ubezpiec

Komunikat

Terminy wypłat - lipiec 2021 Ciepły posiłek i usługa kuriera społecznego dla osób niesamodzielnych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol" Dzienny Dom Seniora+ w Głuchołazach - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął już oficjalnie nabór uczestników Druki do pobrania - aktualizacja wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin Skierowania - pomoc żywnościowa (FEAD) pokój nr 9. Wydawanie skierowań od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:00

Szczegółowe informacje

Pomoc materialna

1. Zasiłek stałyrozwiń

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;
 • Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł miesięcznie.

 

Jak wyliczyć zasiłek stały

 

Przykład 1:

 • dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi - 76,33 zł;
 • kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej - 701,00 zł.

 

Biorąc pod uwagę sposób ustalania zasiłku stałego jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej - 701,00 zł a faktycznym dochodem osoby 76,33 zł, wysokość zasiłku wynosi 624,67 zł (R = 701,00 zł - 76,33 zł).

 

Przykład 2:

 • dochód rodziny dwuosobowej wynosi: 353,00 zł;
 • kryterium dochodowe dwuosobowej rodziny wynosi: 1056,00 zł (dla osoby w rodzinie 528,00 zł).

 

Biorąc pod uwagę sposób ustalania wysokości zasiłku stałego jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie - 528,00 zł a faktycznym dochodem na osobę w rodzinie - 176,50 zł, wysokość zasiłku stałego wynosi 351,50 zł (R = 528,00 zł - 176,50 zł).

2. Zasiłek okresowyrozwiń

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na:

 • długotrwałą chorobę;
 • niepełnosprawność;
 • bezrobocie;
 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 • bezdomność;
 • potrzeba ochrony macierzyństw lub wielodzietności;
 • przemoc w rodzinie;
 • potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizm i narkomania;
 • zdarzenie losowe;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł.

 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 •  

  Jak wyliczyc wysokość zasiłku okresowego

   

  Przykład 1:

  • dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi ogółem: 80,26 zł;
  • kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi: 701,00 zł;
  • dochód na osobę w rodzinie wynosi: 80,26 zł.

   

  Kwota stanowiąca różnicę między kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej wynosi (R - (701,00 zł - 80,26 zł) x 50% = 310,37 zł) i jest to wysokość zasiłku okresowego.

   

  Przykład 2:

  • dochód rodziny pięcioosobowej wynosi ogółem: 2408,00 zł;
  • kryterium dochodowe rodziny pięcioosobowej wynosi: 2640,00 zł;;
  • dochód na osobę w rodzinie wynosi: 481,60 zł.

   

  Kwota stanowiąca różnicę między kryterium dochodowym a dochodem rodziny wynosi (R - (2640,00 zł - 2 408,00) zł x 50% = 116,00 zł) i jest to wysokość zasiłku okresowego.

3. Zasiłek celowyrozwiń

Zasiłek celowy przysługuje:

 • osobie/rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby/rodziny;
 • szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku.

 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie:

 • zakupu żywności i środków czystości;
 • wydatków na leki;
 • bieżących opłat czynszowych;
 • zakupu opału;
 • zakupu obuwia i bielizny;
 • zakupu okularów;
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu;
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

 

Wysokość i okres zasiłku celowego:

 

Wysokość świadczenia ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Wysokość zasiłku celowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Ośrodka.

Partnerzy