Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

  • Dodano:
  • Odsłon: 0

Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi być zgłoszone jako główne w CEEB. Podwyższona wartość dodatku to 1500 zł. Otrzymasz go, jeżeli w 2021 r.

Dodatek elektryczny 1000 i 1500 złotych od 1 grudnia 2022 r.

Dodatek elektryczny 1000 i 1500 złotych od 1 grudnia 2022 r.

  • Dodano:
  • Odsłon: 0

Dodatek do prądu to 1000 zł. Otrzymają go osoby ogrzewające mieszkanie prądem. Urządzenie grzewcze na prąd musi b

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Szacowanie wartości zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  • Dodano:
  • Odsłon: 62

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie szacowanej kw

Komunikat

Terminy wypłat 2022 Ciepły posiłek i usługa kuriera społecznego dla osób niesamodzielnych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol" Dzienny Dom Seniora+ w Głuchołazach - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął już oficjalnie nabór uczestników Druki do pobrania - aktualizacja wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin Skierowania - pomoc żywnościowa (FEAD) pokój nr 9. Wydawanie skierowań od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:00

Szczegółowe informacje

Ogłoszenie o zamówieniu - organizacja i przeprowadzenie szkoleń

Fundusze Europejskie

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PROWADZONONE NA ZASADACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
(rozeznanie cen rynkowych)[1]

 

Kod CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

  

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

  

Nazwa zamówienia:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pn. Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

1. Zamawiający

Gmina Głuchołazy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach

al. Jana Pawła II 14

48-340 Głuchołazy

tel.  77 403-62-22

 

2. Tryb postępowania

2.1. Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia stosując zasadę rozeznania rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. rozdział 6.5.1

2.2. W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

2.3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Nazwa zamówienia:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu pn. Skuteczna i efektywna pomoc społeczna- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 7: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie 1-dniowego szkolenia (8 h lekcyjnych, po 45 min, 16 osób) pn. Obsługa dziedzinowego programu komputerowego - POMOST, w ramach realizacji projektu pn. "Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przygotowanie szczegółowego programu merytorycznego szkolenia uwzględniającego zakres szkolenia wskazanego w przedmiocie zamówienia i przedłożenia go do akceptacji Zamawiającemu po rozstrzygnięciu postępowania a przed podpisaniem umowy.

 

3.2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - określa załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

Partnerzy