Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

  • Dodano:
  • Odsłon: 90

Szanowni PaństwoUprzejmie informujemy, że druki wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach Al. Jana

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

  • Dodano:
  • Odsłon: 129

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w z

Ankieta dla obywateli Ukrainy

Ankieta dla obywateli Ukrainy

  • Dodano:
  • Odsłon: 63

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z MSWiA publikujemy ankietę skierowaną do uchodźców z Ukrainy. Niniejsza ankieta ma

Komunikat

Terminy wypłat 2022 Ciepły posiłek i usługa kuriera społecznego dla osób niesamodzielnych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol" Dzienny Dom Seniora+ w Głuchołazach - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął już oficjalnie nabór uczestników Druki do pobrania - aktualizacja wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin Skierowania - pomoc żywnościowa (FEAD) pokój nr 9. Wydawanie skierowań od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:00

Szczegółowe informacje

Dzienny Dom Senior+ w Głuchołazach

Z radością informujemy mieszkańców gminy Głuchołazy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął już oficjalnie nabór uczestników Dziennego Domu "Senior+" przy Al. Jana Pawła II 9. W placówce trwają trwają ostatnie prace organizacyjne, ale jest ona gotowa do przyjęcia podopiecznych.

 

Senior+ jest kolejnym zadaniem, które gmina Głuchołazy kieruje do najstarszych członków naszej społeczności. Utworzenie Domu sfinansowane zostało ze środków własnych gminy oraz ze środków programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, pozyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 r.

 

Dom przeznaczony jest dla 45 mieszkańców gminy Głuchołazy, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Funkcjonował będzie 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

 

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom "Senior+" obejmuje:

  • Usługi socjalne i opiekuńcze, m. in. gorący obiad dwudaniowy z deserem, usługi edukacyjne: kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki, usługi kulturalno-oświatowe m. in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii np. zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, gimnastyka, taniec, usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania, terapię zajęciowa m. in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp., usługi aktywizujące społecznie: organizowanie czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, samopomoc, współuczestnictwo w życiu społecznym.

 

Korzystanie z usług Dziennego Domu „Senior+" będzie nieodpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 701,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 528,00 zł w przypadku osób w rodzinie. Dla osób przekraczających wymienione kryteria obowiązywać będzie odpłatność naliczana na podstawie Uchwały Nr XV/164/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/430/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Pełny (100%) koszt utrzymania w Domu w roku 2020 wynosi 10,00 zł za dzień pobytu. Uczestnicy, którzy przekroczą dochody w wysokości 1051,50 zł na osobę samotnie gospodarującą oraz 792,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym ponosić będą również koszty ciepłego posiłku w wysokości 10,00 zł za jeden obiad.

 

Przyznanie wsparcia w formie pobytu w Dziennym Domu Senior+ następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Szczegółowe informacje są dostępne pod nr telefonu (77) 409 22 22 oraz na stronie internetowej Ośrodka: www.ops-glucholazy.pl Na stronie internetowej OPS oraz w sekretariacie dostępne są również wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu. Szczegółowe zasady pobytu funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Senior+ określa Regulamin Dziennego Domu Senior+.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Dziennego Domu Senior+ powinny złożyć wypełniony:

Partnerzy