Zostań Rodzicem Zastępczym

Zostań Rodzicem Zastępczym

 • Dodano:
 • Odsłon: 38

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie zachęca do dołączenia do naszej misji - Zostań Rodzicem Zastępczym! Czy czujesz wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności dzieciom, które tego potrzebują?

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

 • Dodano:
 • Odsłon: 92

Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz

Badanie potrzeb i oczekiwań kobiet w powiecie nyskim

Badanie potrzeb i oczekiwań kobiet w powiecie nyskim

 • Dodano:
 • Odsłon: 64

Fundacja "Plan B" prowadzi badanie potrzeb i oczekiwań kobiet z powiatu nyskiego. Na podstawie raportu, który powstani

Komunikat

Terminy wypłat 2023 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością edycja 2024 - nabór wniosków Dzienny Dom Seniora+ w Głuchołazach Druki do pobrania

Szczegółowe informacje

Fundusz alimentacyjny

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie organu egzekucyjnego stwierdzające bezskuteczność egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy oraz za rok poprzedzający okres oświadczeniowy;
 • informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób związanych względem osoby uprawnionej do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny (załącznik ZFA wniosku o ustalenie prawa do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego);
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres oświadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U z 2019 r. poz. 1387 ze zm.);
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • zaświadczenia ze szkoły lub szkoły wyższej lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki (w przypadku osób uprawnionych powyżej 18 roku życia).

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku bazowym lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu. Przez utratę dochodu należy rozumieć:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym oraz PIT-11 z zakładu pracy za rok bazowy;
 • utrata zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych - zaświadczenie z PUP oraz PIT-11 za rok bazowy;
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy potwierdzające okres zatrudnienie, PIT-11 za rok bazowy;
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303) - zaświadczenie organu emerytalno – rentowego i PIT-11 za rok bazowy wystawiony przez ten organ;
 • wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300 i 303);
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń;
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobieranie świadczeń i PIT-11 za rok bazowy wystawiony przez właściwy organ;
 • utrata świadczenia rodzicielskiego;
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447).

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku bazowym uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej, do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w roku bazowym. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w roku bazowym. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

 • zakończenie urlopu wychowawczego – zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT-11 za rok bazowy, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym;
 • uzyskanie zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych – zaświadczenie potwierdzające przyznanie zasiłku lub stypendium z PUP;
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – umowa o pracę;
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego oraz PIT-11 za rok bazowy wystawiony przez ten organ;
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – zaświadczenie potwierdzające przyznanie świadczeń z wystawione przez właściwy organ;
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego – dokument potwierdzający uzyskanie świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku bazowym uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej, należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie link: https://www.ops-glucholazy.pl/index.php?view=info&id=22 o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

 

UWAGA - W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

 

Osoba uprawniona oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych tytułem wykonawczym alimentów , jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, zawarła związek małżeński;
 • zawarła związek małżeński.

Partnerzy