Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

 • Dodano:
 • Odsłon: 90

Szanowni PaństwoUprzejmie informujemy, że druki wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach Al. Jana

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

 • Dodano:
 • Odsłon: 129

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w z

Ankieta dla obywateli Ukrainy

Ankieta dla obywateli Ukrainy

 • Dodano:
 • Odsłon: 63

Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z MSWiA publikujemy ankietę skierowaną do uchodźców z Ukrainy. Niniejsza ankieta ma

Komunikat

Terminy wypłat 2022 Ciepły posiłek i usługa kuriera społecznego dla osób niesamodzielnych Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol" Dzienny Dom Seniora+ w Głuchołazach - Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął już oficjalnie nabór uczestników Druki do pobrania - aktualizacja wzorów wniosków o świadczenia dla rodzin Skierowania - pomoc żywnościowa (FEAD) pokój nr 9. Wydawanie skierowań od 7:00 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:00

Szczegółowe informacje

Pomoc dla osób starszych i niepełnosprawnych

 

Usługi opiekuńcze

 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina (także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni) nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

Jak uzyskać pomoc

 

Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania prowadzona jest przez OPS po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną i za jej zgodą. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje sytuację rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową i dochodową osoby zainteresowanej. Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m.in. decyzje rentowe/emerytalne lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp. W przypadku ubiegania się o pomoc w formie usług opiekuńczych należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności świadczenia takich usług.

 

Zasady odpłatności

 

Dokładne zasady ustalania odpłatności określa Uchwała Nr IV/47/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 stycznia 2011. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Ośrodki Wsparcia

 

Dzienny Dom Senior+ przeznaczony jest dla 45 mieszkańców gminy Głuchołazy, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Funkcjonuje 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

 

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom "Senior+" obejmuje:

 • usługi socjalne i opiekuńcze, m. in. gorący obiad dwudaniowy z deserem, usługi edukacyjne: kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki, usługi kulturalno-oświatowe m. in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii np. zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, gimnastyka, taniec, usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania, terapię zajęciowa m. in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp., usługi aktywizujące społecznie: organizowanie czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, samopomoc, współuczestnictwo w życiu społecznym.
 • korzystanie z usług Dziennego Domu „Senior+" jest nieodpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 701,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 528,00 zł w przypadku osób w rodzinie. Dla osób przekraczających wymienione kryteria obowiązuje odpłatność naliczana na podstawie Uchwały Nr XV/164/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/430/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Pełny (100%) koszt utrzymania w Domu w roku 2020 wynosi 10,00 zł za dzień pobytu. Uczestnicy, którzy przekroczą dochody w wysokości 1051,50 zł na osobę samotnie gospodarującą oraz 792,00 zł na osobę w gospodarstwie domowym ponosić będą również koszty ciepłego posiłku w wysokości 10,00 zł za jeden obiad.

 

Przyznanie wsparcia w formie pobytu w Dziennym Domu Senior+ następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Szczegółowe zasady pobytu funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Senior+ określa Regulamin Dziennego Domu Senior+.

 

Mieszkania chronione

 

W gminie Głuchołazy funkcjonuje 7 mieszkań chronionych kierowanych do 11 osób wymagających udzielenia wsparcia w mieszkaniu chronionym na podstawie art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zmianami Art. 53 [Mieszkanie chronione]:

 

1. Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

 

2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

 

3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego i w zależności od celu udzielania wsparcia prowadzone jest jako mieszkanie chronione treningowe lub mieszkanie chronione wspierane.

 

4. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

 

5. Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla:

 • osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi;
 • osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chorej.

 

6. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

 

7. Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony.

 

8. W stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób, może być wydana decyzja o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wspieranym na czas nieokreślony.

 

9. Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym.

 

10. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 9, mają formę pisemną i dotyczą:

 • celu pobytu;
 • okresu pobytu;
 • rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
 • odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
 • sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;
 • zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

 

11. Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.

 

Partnerzy