• Odsłon: 3657

Razem w trosce o lepsze jutro

W dniu 20.06.2017 r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Głuchołazy reprezentowaną przez Burmistrza Głuchołaz - Edwarda Szupryczyńskiego zostało zawarte Porozumienie na realizację zadania publicznego pn. "Razem w trosce o lepsze jutro", realizowanego w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

 

Gmina Głuchołazy przystąpiła do ogłoszonego wcześniej na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie otwartego konkursu ofert i jako jedna z czterech gmin z województwa opolskiego otrzymała dofinansowanie na zaproponowane przez siebie zadanie w wysokości 28 500 zł.

 

Założono, że głównym celem zadania "Razem w trosce o lepsze jutro" będzie rozwój działań profilaktycznych, które mają przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W związku z tym w ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • Opracowanie "Raportu na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Głuchołazy". Raport obejmować będzie przeprowadzenie badań na wyłonionej grupie ryzyka obejmującej osoby najczęściej doświadczające przemocy w rodzinie.
  • Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych. Przewidziano 2 warsztaty : "Rodzice na starcie" oraz "Stop - szanować, towarzyszyć, opiekować, pomagać".
  • Przeprowadzenie warsztatów dla seniorów z zakresu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Warsztaty mają także pomóc w obaleniu błędnych przekonań i mitów dotyczących przemocy w rodzinie.
  • Na koniec projektu zaplanowano zorganizowanie konferencji poświęconej zjawisku przemocy w rodzinie, na której m.in. zostanie zaprezentowany opracowany Raport.
  •  

    Projekt będzie realizowany przez osiem miesięcy w okresie od czerwca do grudnia 2017 r.

Partnerzy