• Odsłon: 1549

Nowe rozwiązania w Głuchołaskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Od grudnia 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął realizację projektu Skuteczna i efektywna pomoc społeczna - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Na ten cel pozyskane zostały przez OPS w drodze konkursu środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w sumie 379 455,45 zł.

 

Celami projektu są wzmocnienie potencjału organizacyjnego oraz podniesienie efektywności działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, jak również zwiększenie podmiotowości odbiorcy poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

 

W grudniu ubiegłego roku podjęto już pierwsze działania przygotowawcze do merytorycznej realizacji projektu, tzn. przeprowadzono nabór na stanowiska dwóch pracowników socjalnych, dzięki czemu od 1 stycznia 2018 roku spełniony został ustawowy obowiązek liczby pracowników socjalnych OPS w przeliczeniu na liczbę mieszkańców gminy, a także przeprowadzono remont niezagospodarowanego dotychczas pomieszczenia na parterze budynku, które już wkrótce będzie służyło pracownikom socjalnym, jako kolejny pokój do przyjmowania beneficjentów ośrodka.

 

Od stycznia 2018 roku prowadzimy kolejne działania:

  • zakupiono nowe zestawy komputerowe dla pracowników socjalnych,
  • w marcu zainstalowany zostanie zewnętrzny i wewnętrzny monitoring ośrodka dla podniesienia bezpieczeństwa pracowników socjalnych,
  • na parterze budynku zamontowany będzie również wideodomofon, dzięki któremu osoby starsze i niepełnosprawne będą mogły przywołać odpowiedniego pracownika ośrodka i zostaną obsłużone bez potrzeby wchodzenia na wyższe kondygnacje budynku.

 

W najbliższym czasie ośrodek zacznie funkcjonować w nowych strukturach organizacyjnych. Najważniejszą zmianą będzie rozdzielenie zadań realizowanych przez pracowników socjalnych, tzn. powstaną:

  • zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją, którego zadaniem będzie obsługa wszystkich beneficjentów, korzystający z pomocy materialnej (świadczenia pieniężne) i niematerialnej (posiłki);
  • zespół do spraw usług, którego pracownicy będą przyznawali pomoc w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, domów pomocy społecznej; w strukturze działu usług Funkcjonowali będą pracownicy socjalni, opiekunki i asystent rodziny;
  • zespół do spraw pracy socjalnej, którego pracownicy będą prowadzili z rodzinami czystą pracę socjalną, co ma służyć wzrostowi efektywności pracy z rodzinami, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

Projekt jest rozwiązaniem pilotażowym, gdyż jego główne założenia opierają się na zmianach planowanych do wprowadzenia w ustawie o pomocy społecznej.

Partnerzy