• Odsłon: 1551

MRPiPS e-wnioski, emp@tia kilka przydatnych informacji

Wnioski elektroniczne jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ:

 

Obszar Symbol wniosku Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce eWnioski
Świadczenie Wychowawcze SW-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)
SDS-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start (300+)
Świadczenia Rodzinne SR-1 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
SR-2 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"
SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
SR-4 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
SR-5 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
SR-6 Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.)
SR-7 Wniosek o świadczenie rodzicielskie
SR-8 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"
Fundusz Alimentacyjny FA-1 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Karta Dużej Rodziny KDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Pomoc Społeczna PS-1 Wniosek o przyznanie pomocy społecznej
PS-2 Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej
PS-3 Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby/rodziny
Opieka nad dzieckiem do lat 3 RKZ-1 Wniosek o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych
RKZ-2 Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych
RKZ-3 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych
Turnusy rehabilitacyjne -Rejestry ON-1 Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
ON-2 Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA) ZS-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy
ZS-2 Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie)
ZS-3 Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej
ZS-4 Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia
ZS-5 Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie
ZS-6 Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej

 

Na Portalu Emp@tia udostępnione są dodatkowo następujące usługi dla Obywateli:

 

Banki przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek SDS oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany:

 

Bank 300+ (SDS) 500+ (SW) Profil Zaufany (PZ)
Alior Bank S.A. tak tak nie dotyczy
Bank PKO BP tak tak tak
Bank PKO BP/Inteligo tak tak tak
Bank Pocztowy S.A. tak tak nie dotyczy
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. tak tak nie dotyczy
Bank Zachodni WBK S.A nie dotyczy tak tak
BGŻ BNP Paribas S.A nie dotyczy tak nie dotyczy
Credit Agricole Bank Polska S.A. tak tak nie dotyczy
Euro Bank S.A. nie dotyczy tak nie dotyczy
Getin Noble Bank S.A. tak tak nie dotyczy
ING Bank Śląski S.A. tak tak tak
mBank S.A. tak tak tak
Millennium S.A tak tak tak
Nest Bank S.A. tak tak nie dotyczy
PEKAO S.A. tak tak tak
PLUS BANK S.A. nie dotyczy tak nie dotyczy
Raiffeisen Bank Polska S.A. nie dotyczy tak nie dotyczy
SGB-Bank S.A. tak tak nie dotyczy
ZUS nie dotyczy tak nie dotyczy
Envelo nie dotyczy nie dotyczy tak

Partnerzy