• Odsłon: 586

Aktywny Samorząd 2019

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przystąpiło do realizacji programu "Aktywny Samorząd". Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Wnioski dotyczące Modułu I przyjmowane będą od 1 kwietnia do 31 sierpnia.

 

Druki wniosków dostępne na końcu artykułu.

 

Informacje Aktywny Samorząd

 

MODUŁ I - Adresaci programu:

 

Obszar A, Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 10.000 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • udział własny - co najmniej 15%,
 • okres karencji - 3 lata.

 

Obszar A, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 4.300 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów kategorii B - 2.100 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM) - 3.500 zł, pozostałe koszty - 800 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,
 • udział własny - co najmniej 25%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

 

Obszar A, Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 4.800 zł, w tym dla koszów kursu i egzaminów kategorii B - 2.100 zł, dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii (z wyłączeniem kategorii A, A1, A2 i AM) - 3.500 zł, koszty usług tłumacza migowego - 500 zł, pozostałe koszty - 800 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • udział własny - co najmniej 25%,
 • okres karencji - 3 lata,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

 

Obszar A, Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 4.000 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • udział własny - co najmniej 15%,
 • okres karencji - 3 lata.

 

Obszar B, Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej - 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15. 000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 9.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych - 5.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • udział własny - co najmniej 10%,
 • okres karencji - 5 lat.

 

Obszar B, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu - 3.000 zł dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł,
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,
 • pomoc udzielana w obszarze B,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

 

Obszar B, Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 6.000 zł,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • udział własny - co najmniej 30%,
 • okres karencji - 5 lat.

 

Obszar B, Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 2.500 zł,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • udział własny - co najmniej 10%,
 • okres karencji - 5 lat.

 

Obszar B, Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,
 • maksymalna kwota dofinansowania - 1.500 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • okres karencji - ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • udział własny - co najmniej 10%,

 

Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 3.500 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • okres karencji - pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

 

Obszar C, Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

 • maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości przy amputacji w zakresie: - ręki - 9.000 zł, - przedramienia - 20.000 zł, - ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł, - na poziomie podudzia - 14.000 zł, - na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł, - uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł
 • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania utrzymania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • udział własny - co najmniej 10%,
 • okres karencji - 3 lata.

 

Obszar C, Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

 • maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot o których mowa w Zadaniu 3,
 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilności procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • udział własny - co najmniej 10%,
 • okres karencji - pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

 

Obszar C, Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 5.000 zł,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu, powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera i napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,
 • udział własny - co najmniej 35 %,
 • okres karencji - 3 lat.

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

 • maksymalna kwota dofinansowania - 200 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną,
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka,
 • udział własny - co najmniej 15%,
 • możliwa refundacja kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

 

 

W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione.

Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku.

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealne, kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi - Załączniki:

Partnerzy