• Odsłon: 421

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiat Nyski - realizator Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie informuje, że w 2020 roku przystąpi do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Program zapewnia osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym lub umiarkowanym wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym. Program ma na celu:

 • wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Natomiast usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
 •  

  Na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, powiat może przyznać usługę asystenta.

   

  Osoby zainteresowane, które chciałby skorzystać z usług Asystenta proszone są o wypełnienie załączonej karty zgłoszenia oraz dostarczenie jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

   

  Termin zgłoszeń: 31.12.2019 r.

   

  Nabór dotyczy 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 15 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału, a także sytuacja osobista ( np. osoby samotne, niesamodzielność)

   

  Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie Wniosku zgłoszeniowego asystenta do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 oraz dostarczenie go do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa.

   

  Termin zgłoszeń: 31.12.2019 r.

   

  Karty zgłoszenia i wnioski asystenta oraz treść programu dostępna na stronie PCPR Nysa

Partnerzy