• Odsłon: 929

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

 

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Głuchołazy i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Opolskiego. Gmina Głuchołazy złożyła zapotrzebowanie na ww. środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych. Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego – do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Partnerzy