• Odsłon: 536

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Gmina Głuchołazy ogłasza nabór osób chętnych do korzystania z usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością w roku 2024.

 

Adresatami programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. orzeczenia ZUS: o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczona I grupa inwalidzka, II grupa inwalidzka albo stała lub długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z prawem do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego).

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Al. Jana Pawła II 14 w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023 r. z dokumentem potwierdzającym stopień niepełnosprawności lub równoznacznym, określonym powyżej. Rekrutację prowadzi Katarzyna Krzętowska-Zapała.

 

Informujemy jednocześnie, że zgłoszenie chęci korzystania z usług asystenta nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem, gdyż przyznanie środków w ramach programu dla gminy następuje w drodze konkursu.

 

Załączniki:

Partnerzy