• Odsłon: 59

Zaproszenie do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia publicznego

Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia. W związku z powyższym w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie szacowanej kwoty brutto za 1 godzinę usługi: "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (podopiecznych OPS w Głuchołazach) w miejscu ich zamieszkania w roku 2024".

 

1. Zamawiający:

Gmina Głuchołazy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Al. Jana Pawła II 14,

48-340 Głuchołazy, NIP 753-238-26-90

 

2. Szacunkowa liczba godzin w 2024 roku: 3054

 

3. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

 

4. Sposób przygotowania i złożenia informacji:

  • cenę w informacji dotyczącej wartości zamówienia należy podać w walucie polskiej (PLN – polskich złotych);
  • cena w informacji dotyczącej wartości zamówienia musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zaproszenia;
  • informację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: marta.szpak@ops-glucholazy.pl w terminie do dnia 23.11.2023 r.

Partnerzy