• Odsłon: 2593

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Wniosek o przyznanie stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2016r. Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Rodziną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Ponadto warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Głuchołazy.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane na wniosek:

  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia
  • dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust.3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być także przyznane z urzędu. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

 

Partnerzy