• Odsłon: 3295

Zapytanie ofertowe - sondaż rynku

Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, dostawy, usługi. Zakres zadania obejmuje przebudowę i remont pomieszczenia kotłowni i jednej ściany korytarza przy ul. Al. Jana Pawła II zgodnie z opracowanym projektem.

 

 

 

 

SONDAŻ RYNKU

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

 

Przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach

(opisać przedmiot zamówienia: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych lub ilość, liczba i rodzaj zamawianych dostaw)

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się do Wykonawców o przedstawienie oferty cenowej na realizacje w/w roboty, dostawy, usługi. Zakres zadania obejmuje przebudowę i remont pomieszczenia kotłowni i jednej ściany korytarza przy ul. Al. Jana Pawła II zgodnie z opracowanym projektem.

 

Warunki postępowania:

 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

x cena 100%.

inne .......... *

* podać jakie kryteria, jeżeli dotyczy

 

2. Warunki gwarancji: Okres gwarancji - 36 miesięcy liczony od daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

3. Pożądany termin realizacji zamówienia: 17 lipca 2017 r.

 

4. Zakres robót:

 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUCHOŁAZACH PRZY ULICY JANA PAWŁA II 14 DZ. NR 1905, 48-340 GŁUCHOŁAZY. Na działce nr 1905 znajduje się budynek użyteczności publicznej jednokondygnacyjny, podpiwniczony zaopatrzony w przyłącza infrastruktury technicznej, tj. wodociąg, kanalizację sanitarna i deszczową, gazociąg, przyłącz teletechniczny, energetyczny. Nie przewiduje się żadnych zmian w zagospodarowaniu działki.

 

4.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Projektuje się wydzielić nowe pomieszczenie - kotłownię z kotłem gazowym c.o. + cwu. o mocy do 58kW pracującą w systemie zamkniętym. Do nowego kotła gazowego należy podłączyć instalację c.o. zasilanie/powrót od istniejących rur c.o. grzewczych zasilających istniejącą instalację grzewczą budynku, która pozostaje bez zmian. Projektuje się instalację c-o pompową w systemie zamkniętym o parametrach pracy 70/50oC. Zabezpieczenie instalacji C.O. zgodnie z PN - 91/B-02414 projektuje się przez:

 • pompę obiegową c-o na zasilaniu instalacji c.o.
 • zawór bezpieczeństwa kotła c.o. typu SYR 1915,
 • naczynie wzbiorcze ciśnieniowe REFLEX N, p=6,0 bar do instalacji c.o.
 • układ regulacji c-o i c.w., czujnik ciągu kominowego

 

Instalację elektryczną automatyki kotłowni należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu, uruchomienia, diagnostyki i serwisu danego producenta kotła gazowego.

 

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami: PN-91/B-02020; PN-83/B-02402; PN-83/B-03406, PN-EN ISO 6946:2004 przy założeniu: III strefa klimatyczna tz = -20 0C

 

4.2. Zakres robót objętych inwestycją obejmuje w szczególności:
 • przebudowę całego pomieszczenia kotłowni,
 • zamontowanie nowego pieca gazowego wraz z podłączeniem istniejącej instalacji C.O
 • osadzenie skrzydła drzwiowego,
 • wykonanie gładzi, tynków i malowania ścian,
 • podłączenie kanału wentylacyjnego do zwolnionego przewodu kominowego (obecnie wentylacje zakończono przed wpięciem do komina),
 • wykończenie ściany, na której zamontowane są piece gazowe,
 • wykonanie pomiarów i prób szczelności,
 • przewód typu SPS należy wpiąć do komina, dalej w przewodzie kominowym prowadzić rurę stalową nierdzewną kwasoodporną dwuścienną o średnicy 110/160mm zakończoną nasadą kominową. Należy wykonać na całej długości komina przewód pionowy dwuścienny powietrzno-spalinowy typu SPS o średnicy 110/160mm wykonanym z blachy stalowej nierdzewnej.

 

UWAGI:
 • Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie dokumentacji budowlanej.
 • Zakres sondażu obejmuje wyłącznie pomieszczenie kotłowni, jedną ścianę korytarza oraz dokończenie wykonanej wentylacji i przebudowę przewodu kominowego.
 • Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu stwierdzenia jaki zakres robót został wykonany.
 • Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia i wyposażenie fabrycznie nowe.
 • Wykonawca zamontuje elementy wyposażenia wymagające montażu i podłączeń.
 • Front robót należy rozpocząć od remontu sanitariatów na półpiętrze.

 

5. Istotne warunki umowy lub wzór umowy **

 

Płatność jednorazowa po zakończeniu zadania. Koszty dodatkowe po stronie wykonawcy: ubezpieczenie i zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienie kierowników robót branży sanitarnej oraz osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, która posiada: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej dwa lata praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, dostarczenie atestów na wbudowane materiały po stronie wykonawcy

(określić istotne zapisy przyszłej umowy dotyczące realizacji zamówienia : terminy płatności, kary umowne za nienależyte wykonanie bądź odstąpienie od umowy itp.)

 

** wpisać jeżeli dotyczy lub załączyć wzór umowy

 

 

Ofertę Wykonawca może złożyć:
 • w formie pisemnej na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁUCHOŁAZACH
 • faksem na numer: (77) 403 62 31
 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: aneta.stajak@ops-glucholazy.pl

 

Wyżej wymienione prace, wykonywane będą w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Oferta musi być złożona przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy z podaniem ceny jednostkowej *** i/ lub ceny za realizację całości przedmiotu zamówienia *** w terminie do dnia 06.06.2017 r., do godziny 10:00.

 

*** niewłaściwe skreślić

 

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym (i ewentualnie innych kryteriów). Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia na każdym etapie prowadzonego postępowania.

 

 

 

Dyrektor OPS
Katarzyna Łojko

 

Partnerzy