Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Publikacja:
 • Odsłon: 5 651

Działając na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję:

 

Administratorem danych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest dyrektor OPS z siedzibą przy al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach jest Pani Małgorzata Jurek z którą można kontaktować się mailowo: iod@ops-glucholazy.pl, telefonicznie: (77) 403 62 22 lub korespondencyjnie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach al. Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres mailowy: iod@ops-glucholazy.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na ww adres Ośrodka. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem zgodnie z zapisami ustawy:

 • pomocy społecznej,
 • świadczeniach rodzinnych,
 • pomocy osobom uprawnionych do alimentów,
 • ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • zatrudnieniu socjalnym,
 • promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ochronie zdrowia psychicznego,
 • dodatkach mieszkaniowych,
 • prawo energetyczne,
 • wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • innych właściwych aktów prawnych.

 

Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach.

 

Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016).

 

Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania po Państwa stronie.