Dzienny Dom Senior+

  • Publikacja:
  • Odsłon: 173

Dzienny Dom Senior+ przeznaczony jest dla 45 mieszkańców gminy Głuchołazy, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Funkcjonuje 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

 

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom "Senior+" obejmuje:

  • usługi socjalne i opiekuńcze, m. in. gorący obiad dwudaniowy z deserem, usługi edukacyjne: kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki, usługi kulturalno-oświatowe m. in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych, usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii np. zajęcia podnoszące sprawność fizyczną, gimnastyka, taniec, usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania, terapię zajęciowa m. in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp., usługi aktywizujące społecznie: organizowanie czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, samopomoc, współuczestnictwo w życiu społecznym.
  • korzystanie z usług Dziennego Domu „Senior+" jest nieodpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 701,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 528,00 zł w przypadku osób w rodzinie. Dla osób przekraczających wymienione kryteria obowiązuje odpłatność naliczana na podstawie Uchwały NR XLII/430/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i Uchwały Nr XV/164/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/430/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Pełny (100%) koszt utrzymania w Domu wynosi 10,00 zł za dzień pobytu.

 

Przyznanie wsparcia w formie pobytu w Dziennym Domu Senior+ następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. Szczegółowe zasady pobytu funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Senior+ określa Regulamin Dziennego Domu Senior+.

 

Informujemy jednocześnie, że istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + na podstawie § 6 uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 

§ 6.1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osoba kierowana lub której przyznano świadczenie z pomocy społecznej w formie tymczasowego pobytu w ośrodku wsparcia, na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, może zostać całkowicie lub częściowo zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia.

 

2. Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia podejmuje się po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie udokumentowanego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

3. Sytuacje szczególnie uzasadnione, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności sytuacji gdy osoba korzystająca z tej formy pomocy ponosi wysokie koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, względnie osoba ubiegająca się o zwolnienie z odpłatności poniosła straty w związku ze zdarzeniem losowym. Wszelkie te zdarzenia i wydatki winny być udokumentowane.

 

Dane kontaktowe:

Katarzyna Wolak - terapeuta zajęciowy

Aleja Jana Pawła II 9

Telefon: 77 439 15 02

 

Regulamin Dziennego Domu Senior+.pdf