Mieszkania treningowe i wspomagane

  • Publikacja:
  • Odsłon: 2 063

Mieszkanie treningowe i wspomagane jest formą pomocy społecznej funkcjonującą na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mieszkanie treningowe i wspomagane są formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

 

Mieszkania treningowe i wspomagane przy ul. Tylnej 1 w Głuchołazach przeznaczone są dla 11 osób i składają się z 4 mieszkań dwuosobowych oraz 3 mieszkań jednoosobowych wszystkie z aneksem kuchennym i łazienką.

 

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie mieszkania treningowego i wspomaganego są osoby pełnoletnie, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne, osoby opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością.

 

W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia. W mieszkaniu wspomaganym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

 

Podstawą przyznania wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym jest decyzja, wydawana po dokonaniu ustaleń między podmiotem kierującym do tej formy wsparcia, podmiotem prowadzącym mieszkanie treningowe lub wspomagane oraz osobą ubiegającą się o pobyt w tym mieszkaniu lub jej przedstawicielem ustawowym, zwanych dalej "kontraktem mieszkaniowym".

 

Dane kontaktowe:

Daria Działabij - opiekun

ul. Tylna 1

Telefon: 605 184 645

 

Regulamin organizacyjny mieszkań treningowych i wspomagających.pdf

Rozporządzenie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych.pdf

Ustawa o pomocy społecznej do art. 53