Bon energetyczny 2024

 • Publikacja:
 • Odsłon: 80

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie bonu energetycznego.

 

Przepisy ustawy z 24 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego

 

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie z 24 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego - w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

 

Bon energetyczny przysługuje jednorazowo:

 1. gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 i 858) za 2023 r., zwanego dalej „przeciętnym dochodem za 2023 r.”, nie przekraczała kwoty 2500 zł.
 2. oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

 

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

 

W sytuacji, gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała ww. kwoty bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę (zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”), z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

 

Bon energetyczny wynosi:

 • 300,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

 

Przepisy przewidują także podwyższony bon energetyczny przysługujący gospodarstwom domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. Wówczas bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 800,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1000,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1200,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.

 

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wnioski o bon energetyczny można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (Aleja Jana Pawła II 14) w Wydziale Spraw Społecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (Aleja Jana Pawła II 9) lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

WAŻNE:

 

Minister właściwy do spraw energii określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

 

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej www.ops-glucholazy.pl